Disclaimer

Algemene voorwaarden, vrijwaring en privacy

Deze website is eigendom van Zomer van Antwerpen vzw

Adres maatschappelijke zetel: 

Uitbreidingstraat 584
2600 Berchem
België
Telefoon: +32 (0)3 224 85 20
E-mail: zomer@zva.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zomer van Antwerpen vzw, tenzij anders vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Zomer van Antwerpen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Zomer van Antwerpen vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Zomer van Antwerpen vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, noch is ze aansprakelijk voor de door derden geleverde inhoud, noch is ze hierdoor gebonden.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de website contacteren via zomer@zva.be.

De inhoud van de site (links en sub-sites inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zomer van Antwerpen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Zomer van Antwerpen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Zomer van Antwerpen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

PRIVACY STATEMENT ZOMER VAN ANTWERPEN

Zomer van Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Als Zomer van Antwerpen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zomer van Antwerpen 
Uitbreidingstraat 584 
2600 Berchem 
zomer@zva.be  

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Zomer van Antwerpen vzw ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

1: zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening aan jou te verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden achterhaald.

2: je naam, e-mailadres, logingegevens, adresgegevens, telefoonnummer naar aanleiding van het aankopen van tickets voor voorstellingen van Zomer van Antwerpen. Voor het verkopen van tickets voor voorstellingen van Zomer van Antwerpen werken we samen met kaartverkoop software ActiveTickets. Hierover lees je verderop meer. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het verkopen van tickets voor één of meerdere voorstellingen) goed uit te kunnen voeren. Naar aanleiding van je ticket-aankoop sturen we je ook een uitnodiging per mail om deel te nemen aan een online, anonieme enquete over Zomer van Antwerpen, de website en de kaartverkoop. De resultaten van deze enquete gebruiken we enkel voor verbetering van komende festivaledities. Zoals gezegd is deze enquete volledig anoniem en staat het je volledig vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.  

3: je naam en adresgegevens wanneer je je opgeeft voor de verzendlijst van de programmabrochure van Zomer van Antwerpen. Deze lijst wordt gebruikt door de drukkerij om de brochure op het juiste adres te kunnen bezorgen. De lijst wordt elk jaar opnieuw aangelegd en de lijst van het voorgaande jaar wordt verwijderd. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het versturen van de brochure) goed uit te kunnen voeren.

4: bij het inschrijven op onze nieuwsbrief: je voor- en achternaam, e-mail adres. Voor het toezenden van onze nieuwsbrief geef je bij het inschrijven van je mailadres op onze mailinglist expliciete, voorafgaande toestemming. 

5: via cookies: De website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.

6: op locaties en tijdens evenementen van Zomer van Antwerpen wordt foto- en videomateriaal gemaakt door onze festivalfotografen. Deze foto’s bewaren we in ons festivalarchief en een selectie van de foto’s en video’s publiceren we op onze social media kanalen en in drukwerk van daaropvolgende edities. Indien we een foto willen maken waar jij het onderwerp van bent (bv al relaxend in het zonnetje in een strandstoel op de Zomerbar), dan doen we onze uiterste best om op voorhand je toestemming te verkrijgen. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op Facebook en in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te krijgen. Sta je als onderwerp op een van onze foto’s en wil je deze niet meer gepubliceerd zien, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.   

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven, maar je bent je er van bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

Zomer van Antwerpen kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand artikel);
 • tijdens het gebruik van de website en je registratie voor de nieuwsbrief, het verzenden van de programmabrochure en/of het aankopen van tickets
 • bij het bezoeken van een van onze festivallocaties (foto’s/video’s)

Doorgifte aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ticketverkoop voor de voorstellingen (software ActiveTickets)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, StartX)
 • het verzenden van de programmabrochure (drukkerij Albe De Coker)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailing software Mailchimp)
 • het maken van foto- en videomateriaal  (via onze festivalfotografen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 
Zomer van Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we je gegevens uit onze ticketing-database.

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Zomer van Antwerpen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

We kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

COOKIES

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Zomer van Antwerpen en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.zva.be

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Zomer van Antwerpen maakt gebruik van de volgende Cookies:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
 • Analytische Cookies. Zomer van Antwerpen gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en Youtube-pagina's. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.